Vážení zákazníci, sťahujeme firmu do väčšieho, krásnejšieho, ... :) Ospravedlňte prosím dočasné zdržanie u dodania objednávok o cca 2 pracovné dni. Ďakujeme za pochopenie.
0
Kategórie

Obchodné podmienky

Tieto obchodné podmienky platia pre nákup v internetových obchodoch prevádzkovaných spoločnosťou WellMall s.r.o., od 26. 8. 2021

Podmienky bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho, ktorým je spoločnosť WellMall s.r.o. so sídlom Tovární 576, 679 32  Svitávka, IČ 287 99 968, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Hradci Králové, oddiel C, vložka 28086 a kupujúceho (zákazník, spotrebiteľ).

Všetky zmluvné vzťahy sú uzavreté v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. Ak je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa vzťahy neupravené obchodnými podmienkami občianskym zákonníkom (č. 89/2012 Zb.) A zákonom o ochrane spotrebiteľa (č. 634/1992 Zb.). Ak je zmluvnou stranou nie spotrebiteľ, riadia sa vzťahy neupravené obchodnými podmienkami občianskym zákonníkom (č. 89/2012 Zb.).
vymedzenie pojmov

Predávajúci je obchodná spoločnosť WellMall s.r.o. so sídlom Tovární 576, 679 32  Svitávka, IČ 287 99 968, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Hradci Králové, oddiel C, vložka 28086. WellMall s.r.o. je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy koná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti. Je to podnikateľ, ktorý priamo alebo prostredníctvom iných podnikateľov dodáva kupujúcemu výrobky alebo poskytuje služby.

Zákazníkom nášho internetového obchodu je kupujúci. Vzhľadom k platnej právnej úprave sa rozlišuje kupujúci, ktorý je spotrebiteľom a kupujúci, ktorý spotrebiteľom nie je.

Kupujúci spotrebiteľ alebo len spotrebiteľ je každý človek, ktorý mimo rámca svojej podnikateľskej činnosti alebo mimo rámca samostatného výkonu svojho povolania uzatvára zmluvu s podnikateľom alebo s ním inak koná.

Kupujúci, ktorý nie je spotrebiteľ, je podnikateľ. Za podnikateľa sa považuje aj každá osoba, ktorá uzatvára zmluvy súvisiace s vlastnou obchodné, výrobné alebo obdobnou činnosťou či pri samostatnom výkone svojho povolania, prípadne osoba, ktorá koná v mene alebo na účet podnikateľa.

 

Kúpna zmluva
Ak je kupujúcim spotrebiteľ, návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy (ponukou) je umiestnenie ponúkaného tovaru dodávateľom na stránky, kúpna zmluva vzniká odoslaním objednávky kupujúcim-spotrebiteľom a prijatím objednávky dodávateľom. Toto prijatie dodávateľ bezodkladne potvrdí kupujúcemu informatívnym e-mailom na zadaný e-mail, na vznik zmluvy však toto potvrdenie nemá vplyv. Vzniknutú zmluvu (vrátane dohodnutej ceny) je možné meniť alebo rušiť iba na základe dohody strán alebo na základe zákonných dôvodov.

Pred zaslaním objednávky predávajúcemu je kupujúcemu umožnené skontrolovať a meniť údaje, ktoré do objednávky kupujúci vložil, a to aj s ohľadom na možnosť kupujúceho zisťovať a opravovať chyby vzniknuté pri zadávaní dát do objednávky. Objednávku odošle kupujúci predávajúcemu kliknutím na tlačidlo "Dokončiť objednávku".

Ak nie je kupujúcim spotrebiteľ, návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy je odoslaná objednávka tovaru kupujúcim a samotná kúpna zmluva je uzatvorená momentom doručenia záväzného súhlasu predávajúceho kupujúcemu s týmto jeho návrhom.

Uzatvorením kúpnej zmluvy kupujúci potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito obchodnými podmienkami, vrátane reklamačného poriadku, a že s nimi súhlasí. Na tieto obchodné podmienky a reklamačný poriadok je kupujúci dostatočným spôsobom pred vlastným uskutočnením objednávky upozornený a má možnosť sa s nimi zoznámiť.

Predávajúci si okrem iného vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť pred uzavretím kúpnej zmluvy, na základe dohody s kupujúcim, v týchto prípadoch: tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa tovaru. V prípade, že Kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet alebo adresu a k uzatvoreniu Kúpnej zmluvy nedôjde.

Na darčeky, ktoré sú poskytované úplne zadarmo, nie je možné uplatňovať akékoľvek práva spotrebiteľa. Takýto tovar spĺňa podmienky Darovacia zmluvy a všetky normy podľa platnej legislatívy ČR.

Daňový doklad (faktúru) odosielame po spracovaní objednávky (do 3 pracovných dní) elektronicky na Vašu emailovú adresu uvedenú na objednávke. Tento daňový doklad uschovajte pre prípadné reklamácie po celú dobu záručnej lehoty daného produktu.

Ak je objednávka odoslaná s platným IČO, DIČ a IČO DPH je automaticky vybavená s 0% DPH. Plnenie je oslobodené od DPH podľa § 64 zák. č. 235/2004 Zb. - Daň odvedie zákazník.

Dodatočné dopĺňanie údajov o DPH už nie je možné. Na požiadanie predávajúceho je kupujúci, ktorý nieje spotrebiteľ povinný predložiť Osvedčenie o registrácii pre daň z pridanej hodnoty.

 

Práva z chybného plnenia
Práva a povinnosti zmluvných strán ohľadne práv z chybného plnenia sa riadi príslušnými všeobecne záväznými predpismi (najmä ustanoveniami § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 zákona č. 89/2012 Zb., Občianskeho zákonníka).

Predávajúci zodpovedá spotrebiteľovi, že vec pri prevzatí nemá vady. Najmä predávajúci zodpovedá spotrebiteľovi, že v čase, keď spotrebiteľ vec prevzal,

• má vec vlastnosti, ktoré si strany dohodli, a chýba ak dojednania, také vlastnosti, ktoré predávajúci alebo výrobca opísal alebo ktoré kupujúci očakával vzhľadom na charakter tovaru a na základe reklamy nimi vykonávané,

• sa vec hodí k účelu, ktorý pre jej použitie predávajúci uvádza alebo ku ktorému sa vec rovnakého druhu bežne používa,

• vec zodpovedá kvalitou alebo prevedením dohovorené vzorky alebo predlohe, ak bola akosť alebo prevedenie určené podľa dohodnutého vzorky alebo predlohy,

• je vec v zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti a

• vec vyhovuje požiadavkám právnych predpisov.

Ak nemá vec vyššie uvedené vlastnosti, môže spotrebiteľ požadovať aj dodanie nové veci bez vád, ak to nie je vzhľadom k povahe vady neprimerané, ale ak sa vada týka len súčasti veci, môže spotrebiteľ požadovať len výmenu súčasti; ak to nie je možné, môže odstúpiť od zmluvy. Ak je to však vzhľadom k povahe vady neúmerné, najmä ak možno vadu odstrániť bez zbytočného odkladu, má spotrebiteľ právo na bezplatné odstránenie vady. Právo na dodanie nové veci, alebo výmenu súčasti má spotrebiteľ aj v prípade odstrániteľné vady, ak nemôže vec riadne užívať pre opakovaný výskyt vady po oprave alebo pre väčší počet vád.

Ak neodstúpi spotrebiteľ od zmluvy alebo neuplatní Ak právo na dodanie novej veci bez vád, na výmenu jej súčasti alebo na opravu veci, môže požadovať primeranú zľavu. Spotrebiteľ má právo na primeranú zľavu aj v prípade, že mu predávajúci nemôže dodať novú vec bez vád, vymeniť jej súčasť alebo vec opraviť, ako aj v prípade, že predávajúci nevykoná nápravu v primeranom čase, alebo že by zaistenie nápravy spotrebiteľovi pôsobilo značné ťažkosti.

Právo z chybného plnenia kupujúcemu nenáleží, ak kupujúci pred prevzatím veci vedel, že vec má vadu, alebo ak kupujúci vadu sám spôsobil.

Spotrebiteľ je oprávnený uplatniť právo zo vady, ktorá sa vyskytne u spotrebného tovaru v čase dvadsiatich štyroch mesiacov od prevzatia. Ak sa prejavia vada v priebehu šiestich mesiacov od prevzatia, má sa za to, že vec bola chybná už pri prevzatí. Kupujúci vec podľa možnosti prehliadne čo najskôr po prechode nebezpečenstva škody na veci a presvedčí sa o jej vlastnostiach a množstve.

Ak uplatní kupujúci právo z chybného plnenia na adrese reklamace@wellmall.cz, bude mu do nasledujúceho pracovného dňa (najviac do 3 pracovných dní) zaslané na email písomné vyrozumenie s termínom prijatia oznámenia a výsledkom šetrenia danej udalosti. Reklamácia bude vybavená do 30 dní od nahlásenia. V zložitejších prípadoch do 3 dní. Posúdenie závažnosti vykoná zodpovedná osoba, reklamujúceho firmy.

Beh lehoty na vybavenie reklamácií je pozastavený v prípade, že predávajúci neobdržal všetky podklady potrebné pre vybavenie reklamácie (časti tovaru, iných podkladov a pod.). Predávajúci je povinný si vyžiadať doplnenie podkladov od kupujúceho v najkratšej možnej dobe. Lehota je od tohto dátumu pozastavená až do dodania vyžiadaných podkladov kupujúcim.

Ďalšie práva a povinnosti strán súvisiace so zodpovednosťou predávajúceho za vady môže upraviť reklamačný poriadok predávajúceho.


Právo Spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy podľa § 1829 ods. 1 Občianskeho zákonníka
Ak je kúpna zmluva uzatvorená pomocou prostriedkov komunikácie na diaľku (v internetovom obchode), má spotrebiteľ v súlade s § 1829 ods. 1 Občianskeho zákonníka právo bez udania dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru (v prípade, že predmetom kúpnej zmluvy je niekoľko druhov tovaru alebo dodanie niekoľkých častí, beží táto lehota odo dňa prevzatia poslednej dodávky tovaru). Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí byť predávajúcemu odoslaný v lehote uvedenej v predchádzajúcej vete.

V prípade, že si spotrebiteľ želá podľa predchádzajúceho odseku odstúpiť od zmluvy v lehote 14 dní, kontaktuje písomne ​​predávajúceho a uvedie, že odstupuje od zmluvy ideálne s uvedením čísla objednávky, dátumu nákupu a čísla účtu pre vrátenie peňazí.

Pre odstúpenie od kúpnej zmluvy môže spotrebiteľ využitý tiež vzorkový formulár poskytovaný predávajúcim, ktorý tvorí prílohu týchto obchodných podmienok. Odstúpenie od kúpnej zmluvy môže spotrebiteľ zasielať okrem iného na adresu prevádzky predávajúceho alebo na adresu elektronickej pošty predávajúceho reklamace@wellmall.cz

 V prípade, že kupujúci podľa predchádzajúcich odsekov odstúpi od zmluvy, vráti predávajúci peňažné prostriedky prijaté od kupujúceho (okrem sumy predstavujúce dodatočné náklady na dodanie tovaru vzniknuté v dôsledku kupujúci zvoleného spôsobu dodania tovaru, ktorý je iný ako najlacnejší spôsob štandardného dodania tovaru ponúkaný predávajúcim) do 14 dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy kupujúcim, a to rovnakým spôsobom, akým je predávajúci od kupujúceho prijal, ak kupujúci neurčí inak. Predávajúci je taktiež oprávnený vrátiť plnenie poskytnuté kupujúcim už pri vrátení tovaru kupujúcim či iným spôsobom, ak s tým kupujúci bude súhlasiť a nevzniknú tým kupujúcemu ďalšie náklady. Ak odstúpi kupujúci od kúpnej zmluvy, predávajúci nie je povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky kupujúcemu skôr, než mu kupujúci tovar vráti alebo preukáže, že tovar predávajúcemu odoslal.

Ustanovenia zákona o odstúpení od zmluvy v lehote 14 dní však nemožno chápať ako možnosť bezplatného zapožičania tovaru. Spotrebiteľ v prípade využitia práva na odstúpenie od zmluvy do 14 dní od prevzatia plnenia, musí predávajúcemu do 14 dní od odstúpenia od zmluvy vydať všetko, čo na základe kúpnej zmluvy získal. Ak to už nie je dobre možné (napr. V medziobdobí bol tovar zničený alebo spotrebovaný), musí spotrebiteľ poskytnúť peňažnú náhradu ako protihodnotu toho, čo už nemôže byť vydané. Ak je vrátený tovar poškodený iba čiastočne, môže predávajúci uplatniť na spotrebiteľovi právo na náhradu škody a započítať svoj nárok na vrátenú kúpnu cenu. Predávajúci je v takomto prípade povinný vzniknutú škodu preukázať. Predávajúci spotrebiteľovi v takomto prípade vracia len takto zníženú kúpnu cenu.
Presné podmienky vratky budú odoslané bezprostredne po prijatí formulára k odstúpeniu.

V prípade odstúpenia od zmluvy zo strany spotrebiteľov, ponesie spotrebiteľ náklady na vrátenie tovaru! A to aj v prípade, keď tovar nemôže byť vrátený pre svoju povahu poštou.

Právo na odstúpenie od zmluvy spotrebiteľ v súlade s ustanovením § 1837 Občianskeho zákonníka nemá najmä, v prípade zmlúv:

• nákup bol preukázateľne (predajný doklad - faktúra) uskutočnený na IČO (firmu). Obchodný vzťah je usmerňovaný obchodným zákonníkom.

• Lehota 14 dní od kúpy už uplynula

Ďalšie informácie k odstúpeniu spotrebiteľa v 14-dňovej lehote sú k dispozícii na internetových stránkach predávajúceho www.wellmall.cz.

Formulár pre Odstúpenie od zmluvy v lehote 14 dní


Storno objednávky

Storno zo strany kupujúceho
Objednávku je možné stornovať do 24 hodín (v pracovnej dobe od 8 - 16 hodín) - telefonicky na linke +420 777 633 902 alebo emailom na info@levna-koupelna.cz. Vždy, prosíme, uvádzajte číslo objednávky, ktoré nájdete v maile, ktorý ste dostali po zadaní internetovej objednávky. Ak toto číslo nemáte, uveďte Vaše meno a adresu, ktoré ste zadali pri registrácii, a produkt, ktorý ste objednali.

Ak spotrebiteľ neprevezme zásielku, ktorú písomne ​​alebo telefonicky nestornoval, vyhradzuje si predávajúci právo účtovať spotrebiteľovi manipulačné a expedičné poplatky vo výške doložiteľných prepravných nákladov.

V prípade storna už prevzaté zásielky je nevyhnutné postupovať rovnako ako v prípade odstúpenia od zmluvy v lehote 14 dní.

 

Storno zo strany predávajúceho
Predávajúci má právo stornovať objednávku alebo časť objednávky v prípade, že tovar už nie je dodávateľom vyrábané alebo dodávané. V tomto prípade bude predávajúci spotrebiteľa okamžite kontaktovať za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že bol tovar spotrebiteľom zaplatené, bude toto čiastka bezodkladne v plnej výške vrátená späť, a to - po dohode so spotrebiteľom - formou bankového prevodu.

Predávajúci si vyhradzuje právo na zrušenie objednávky u tovaru označeného pojmom "Momentálne nedostupné" v prípade, že tovar už nie je možné dodať ani nahradiť iným modelom alebo ak sa jeho cena výrazne zmenila a zákazník toto pred samotným vznikom kúpnej zmluvy neakceptuje. Predávajúci zákazníka o tejto situácii informuje. Ak bola časť alebo celá objednávka uhradená, budú zákazníkovi peniaze vrátené na účet.


Ochrana osobných údajov
Informácie o zákazníkoch sú uchovávané v súlade s platnými zákonmi Slovenskej republiky, najmä so zákonom o ochrane osobných údajov č. 101/2000 Zb. v znení neskorších dodatkov a predpisov. Osobnými údajmi, ktoré spotrebiteľ predávajúcemu dobrovoľne poskytol a ktoré zhromažďuje sa rozumie meno, priezvisko, titul, adresa bydliska a najmä číslo telefónu a e-mailová adresa.

Predávajúci prehlasuje, že všetky osobné údaje sú dôverné, budú použité iba k uskutočneniu plnenia zmluvy so spotrebiteľom a nebudú inak zverejnené, poskytnuté tretej osobe a pod. S výnimkou situácie súvisiacej s platobným stykom a distribúciou objednaného tovaru (oznámenie mena a adresy dodania). Ak dá spotrebiteľ súhlas, môže mu predávajúci oznamovať e-mailom obchodné oznámenia a ponuky vzťahujúce sa k sortimentu internetového obchodu www.levna-koupelna.cz a www.wellmall.cz.

Spotrebiteľ má kedykoľvek možnosť sa na predávajúceho obrátiť a budú mu zodpovedané všetky otázky týkajúce sa problematiky osobných údajov. Žiadosť o informáciu o spracúvaných osobných údajoch možno podať buď osobne alebo cez kontaktný e-mail: info@wellmall.cz Uplatniť prípadné námietky proti spracovaniu osobných údajov, odvolať udelený súhlas či zmeniť jeho rozsah možno týmito spôsobmi:

• návštevou sídla firmy: Tovární 576, 679 32  Svitávka

• e-mailovou správou na: info@wellmall.cz či zavolaním na telefón 725 551 863

• písomne ​​na adresu: WellMall s.r.o., Tovární 576, 679 32  Svitávka

WellMall s.r.o. je zapísaný v registri vedenom Úradom pre ochranu osobných údajov pod číslom 00046958.

 

Náklady na použitie komunikačných prostriedkov na diaľku
Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní kúpnej zmluvy. Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory) si hradí kupujúci sám.Ďalšie práva a povinnosti zmluvných strán
Kupujúci nadobúda vlastníctvo k tovaru zaplatením celej kúpnej ceny tovaru.

Predávajúci nie je vo vzťahu ku kupujúcemu viazaný žiadnymi kódexy správania v zmysle ustanovenia § 1826 ods. 1 písm. e) Občianskeho zákonníka.

Vzťahy a prípadné spory, ktoré vzniknú na základe zmluvy, budú riešené výlučne podľa práva Českej republiky a budú riešené príslušnými súdmi Českej republiky.

Kupujúci - spotrebitelia sú oprávnení použiť platformu riešenia sporov online (ďalej len ako „RSO“) na riešenie svojich sporov, v jazyku, ktorí si zvolia. Kupujúci - spotrebiteľ môže na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu RSO, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/ . Kupujúci - spotrebiteľ pri predkladaní podania platforme RSO vyplní elektronický formulár sťažnosti. Informácie, ktoré predloží, musia byť dostatočné na určenie príslušného subjektu alternatívneho riešenia sporov online. Kupujúci - spotrebiteľ môže priložiť dokumenty na podporu svojej sťažnosti.

Než ak bude pristúpené k mimosúdnemu riešeniu sporu, potom WellMall odporúča Kupujúcemu najskôr využiť kontaktov na reklamačné oddelenie firmy Wellmall pre vyriešenie vzniknutej situácie. Informáciu o vybavení sťažnosti kupujúceho zašle predávajúci na elektronickú adresu kupujúceho.

 

Zasielanie obchodných oznámení a ukladanie cookies
Kupujúci súhlasí so zasielaním informácií súvisiacich s tovarom, službami alebo podnikom predávajúceho na elektronickú adresu kupujúceho a ďalej súhlasí so zasielaním obchodných oznámení predávajúcim na elektronickú adresu kupujúceho.

Kupujúci súhlasí s ukladaním tzv. Cookies na jeho počítač. V prípade, že je nákup na webovej stránke možné vykonať a záväzky predávajúceho z kúpnej zmluvy plniť, bez toho aby dochádzalo k ukladaniu tzv. Cookies na počítač kupujúceho, môže kupujúci súhlas podľa predchádzajúcej vety kedykoľvek odvolať.

 
Záverečné ustanovenia
Tieto obchodné podmienky platia v znení uvedenom na internetových stránkach predávajúceho, v deň uzavretia kúpnej zmluvy. Objednávka spotrebiteľa je po svojom potvrdením ako uzavretá zmluva medzi kupujúcim a predávajúcim archivovaná za účelom jej splnenia a ďalšej evidencie a jej stav je prístupný kupujúcemu. Zmluvu možno uzavrieť v slovenskom jazyku, prípadne aj v iných jazykoch, pokiaľ to nebude dôvodom nemožnosti jej uzatvorenia. Nákupom zákazník súhlasí so zasielaním obchodných oznámení.

Tieto obchodné podmienky spotrebiteľovi umožňujú ich archiváciu a reprodukciu. Momentom uzavretia kúpnej zmluvy kupujúci prijíma všetky ustanovenia obchodných podmienok v znení platnom v deň odoslania objednávky vrátane ceny objednaného tovaru uvedenú v potvrdenej objednávke, ak nebolo v konkrétnom prípade preukázateľne dohodnuté inak.

Zmluva je uzatváraná v slovenskom jazyku. Pokiaľ vznikne pre potrebu kupujúceho preklad textu zmluvy, platí, že v prípade sporu o výklad pojmov platí výklad zmluvy v českom jazyku.

Tieto Všeobecné obchodné podmienky vrátane ich súčastí sú platné a účinné od 6. 11. 2017 a ruší predchádzajúce znenie Obchodných podmienok vrátane jej súčastí

 

Ve Svitávce, 26. srpna 2021

 

Archív starých obchodných podmienok:

Obchodné podmienky platné od 1. 4. 2015

Obchodné podmienky platné od 18. 3. 2016

Obchodné podmienky platné od 6. 11. 2017

 

Tento web používa na poskytovanie služieb súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte.     OK   Ďalšie informácie