0
Kategórie

Reklamačný poriadok

Tento reklamačný poriadok bol spracovaný podľa ustanovení zákona č. 89/2012 Zb., Občiansky zákonník a z.č. 634/1992 Zb., Zákon o ochrane spotrebiteľa, v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“) a vzťahuje sa na spotrebný Tovar (ďalej len „Tovar“), u ktorého sú v záručnej dobe uplatňované práva Kupujúceho zo zodpovednosti za vady ( ďalej len „Reklamácia“).

Spotrebiteľ je každý človek, ktorý mimo rámca svojej podnikateľskej činnosti alebo mimo rámca samostatného výkonu svojho povolania uzatvára zmluvu s podnikateľom alebo s ním inak rokuje.

Predávajúci je obchodná spoločnosť WellMall s.r.o., Tovární 576, 679 32 Svitávka. IČO: 28799968, DIČ: CZ28799968, zapísaná v obchodnom registri vedenom Krajským súdom v Brne pod sp. zn. C 125367. WellMall s.r.o. je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy koná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti. Je to podnikateľ, ktorý priamo alebo prostredníctvom iných podnikateľov dodáva Kupujúcemu výrobky alebo poskytuje služby.

Zákazníkom nášho internetového obchodu je buď Kupujúci spotrebiteľ alebo Kupujúci, ktorý pri uzatváraní a plnení zmluvy koná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.


Dôvody reklamácie

Pri reklamáciách tovaru sa spoločnosť WellMall s.r.o. riadi platnými právnymi predpismi na ochranu spotrebiteľov.

Reklamáciu môžete uplatniť v prípadoch, keď spotrebiteľ dostal:

• Tovar poškodený alebo nefunkčný.

• Tovar nekompletný (napr. chýba dôležitá súčiastka a pod.). Pozor: Pokiaľ si objednáte viac tovaru s rôznou dodacou lehotou alebo z rôznych skladov, je možné, že vám bola zásielka rozdelená. Overte si rozdelenie zásielky - informujte telefonicky alebo mailom.

• Došlo iný tovar, než kupujúci objednal (napr. došlo k zámene zásielok na strane predávajúceho alebo na strane dopravcu).

• Právo z chybného plnenia § 2165 ods. 1 Občianskeho zákonníka 

 

Reklamácia doručovacích služieb, poškodenie zásielky počas prepravy

Tovar, ktorý bol spotrebiteľovi zaslaný zmluvnou prepravnou službou, odporúčame spotrebiteľovi ihneď pri prevzatí skontrolovať najmä vizuálne. Podrobnejšie popísané v Platba a Doprava

• Zásielku si vždy prezrite pred dopravcom.

• V prípade poškodenia obalu (pokrčený, roztrhaný, rozmočený a pod.) alebo v prípade poškodenia, ktoré je viditeľné až po rozbalení zásielky (praskliny, poškriabaní, rozbité časti a pod.) spíšte ihneď s dopravcom protokol o poškodení zásielky, ideálne urobte obrazový záznam fotoaparátom alebo kamerou.

• Potom nás bezodkladne kontaktujte, najlepšie do dvoch pracovných dní od prevzatia zásielky. Aj v tomto prípade odporúčame zaobstarať fotozáznam alebo videozáznam. V prípade akýchkoľvek problémov nás kontaktujte buď telefonicky na telefonickej linke +420 725 551 863, alebo e-mailom na adrese reklamace@wellmall.cz. Váš problém budeme ihneď riešiť a oznámime vám ďalší postup.

• Tovar bol dodaný nekompletný alebo nezodpovedá objednanému typu - prosíme, napíšte nám podrobnosti na reklamace@wellmall.cz, my vám následne poradíme ako ďalej postupovať. 

 

Nároky v rámci reklamačného konania

Spotrebiteľovi v prípade oprávnenej reklamácie patria nároky zo záruky vyplývajúce z Občianskeho zákonníka, príp. ďalších právnych predpisov.

Spotrebiteľ má najmä:

• právo na bezplatné, riadne a včasné odstránenie vady, ak ide o vadu odstrániteľnú

• právo na výmenu vadného tovaru alebo vadnej súčasti, ak to nie je vzhľadom na povahu vady neúmerné, a ak nie je takýto postup možný

• právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo odstúpenie od kúpnej zmluvy

• právo na výmenu vadného tovaru alebo odstúpenie od kúpnej zmluvy, ak ide o vadu neodstrániteľnú, brániacu riadnemu užívaniu tovaru

• právo na výmenu vadného tovaru alebo odstúpenie od kúpnej zmluvy, ak ide o vady odstrániteľné, vyskytujúce sa vo väčšom počte alebo opakovane a brániace riadnemu užívaniu tovaru

• právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo odstúpenie od kúpnej zmluvy, ak ide o iné vady neodstrániteľné a ak nepožaduje kupujúci výmenu veci

VIACNÁKLADY – v prípade uznanej oprávnenej reklamácie môžu vzniknúť viacnáklady (demontáž, práca inštalatéra, …). Spotrebiteľ môže požiadať o preplatenie týchto viacnákladov do 30 dní od vykonanej práce. Žiadosť musí byť podaná max. 25 mesiacov od doručenia tovaru. Na preplatenie viacnákladov je nutný a nevyhnutný doklad (sken) o výške škody.

Ak sa tovar pokazí do 12 mesiacov od zakúpenia, má sa podľa zákona za to, že tovar mal vadu už v čase prevzatia a zákazník, v prípade uznania reklamácie predajcom, má právo požadovať nový tovar alebo vrátenie financií. Preukaznosť na strane spotrebiteľa na vyžiadanie predajcu.

 

Termíny pre vybavenie reklamácie

Reklamácia bude vybavená v 30 dennej lehote.

Vzhľadom na povahu tovaru sa snažíme reklamácie uzavrieť čo najskôr.

Beh lehoty na vybavenie reklamácií je pozastavený v prípade, že predávajúci neobdržal všetky podklady potrebné na vybavenie reklamácie (časti tovaru, iných podkladov a pod.). Predávajúci je povinný si vyžiadať doplnenie podkladov od kupujúceho v najkratšom možnom čase. Lehota je od tohto dátumu pozastavená až do dodania vyžiadaných podkladov kupujúcim. Ak dôjde k výmene chybného výrobku za nový alebo ak bola vymenená súčiastka výrobku, začne plynúť záručná doba k novému výrobku, resp. k jeho novej časti, znova od prevzatia novej veci, resp. veci s novou súčiastkou. Záručná doba sa predlžuje o dobu, počas ktorej bol výrobok podľa záznamu v záručnej oprave. Záznam o vykonanej oprave je oprávnený vykonať iba autorizovaný servis.

Náklady spojené s dopravou tovaru do sídla firmy a späť zo servisu vám budú uhradené pri splnení týchto podmienok:

• reklamácia bude oprávnená (nebude sa jednať napr. o závadu spôsobenú chybnou obsluhou, mechanickým poškodením a pod.),

• zašlite žiadosť o preplatenie nevyhnutných nákladov spojených s dopravou reklamovaného tovaru – reklamace@wellmall.cz

• doložíte výšku nákladov (sken účtenky za poštovné, prepravný list a pod.).

Preplatiť možno iba náklady v primeranej výške vzhľadom na povahu tovaru. Napr. náklady na poštovné nie za taxi službu.

Vrátenie peňazí poštovou poukážkou nie je bohužiaľ možné.

 

Postup a miesto uplatnenia reklamácie

Pokiaľ spotrebiteľ zistí závadu na tovare, je potrebné ohlásiť túto skutočnosť písomnou formou na e-mail: reklamace@wellmall.cz. Využite na vyplnenie náš formulár Reklamačný list.

Na urýchlenie reklamačného procesu Vás prosíme, aby ste nám dané podklady zaslali naraz.

Zároveň si Vás dovoľujeme upozorniť, že bez kompletných podkladov reklamácia nebude zahájená.

Podklady pre založenie riadnej reklamácie:

• doklad preukazujúci kúpu

• vyplnený reklamačný list

• fotodokumentácia – príp. video

Formulár Reklamačný list

Potom bude spotrebiteľovi zaslané potvrdenie o prijatí reklamácie - REKLAMAČNÝ PROTOKOL - s postupom ako bude reklamácia prebiehať. PROTOKOL - obsahuje okrem iného aj presné označenie reklamácie 23RZ0XXXX (ID) - vznikne do 24 hodín od riadneho podania reklamácie. Poslaný e-mailom na adresu uvedenú v objednávke. Za zmenu e-mailových adries pri nenahlásení zmeny nezodpovedáme. Protokol má všetky náležitosti podľa § 13 zákona č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa.

V prípade telefónnych a e-mailových otázok k práve prebiehajúcej reklamácii, si pripravte označenie reklamácie ID.

Postup reklamácie Vám bude oznámený reklamačným pracovníkom už pri odoslaní reklamačného protokolu. V prípade oprávnenej reklamácie má spotrebiteľ právo na náhradu poštovného v nutnej výške.

V prípade neoprávnenej reklamácie nemá spotrebiteľ nárok na náhradu svojich nákladov spojených s vybavením reklamácie a súčasne ani predajca nemá nárok na náhradu nákladov, ktoré vznikli na jeho strane, pokiaľ sa zo strany spotrebiteľa nejednalo napr. o opakovanú bezdôvodnú reklamáciu, u ktorej sa už dá dovozovať že z jeho strany išlo o zneužitie práv.

Záručná doba platí odo dňa odovzdania tovaru spotrebiteľovi alebo konečnému užívateľovi pri predaji. Predávajúci poskytuje záruku za akosť a úplnosť dodávky. Na dodávaný tovar sa vzťahuje záruka 24 mesiacov, pokiaľ nie je uvedené pri jednotlivých položkách e-shopu inak.

Predĺžená záruka 5 rokov: pri vybranom druhu tovaru – označený na webe.

Reklamovaný tovar NEPOSIELAJTE vopred, len na vyžiadanie reklamačného pracovníka. Dobierky nepreberáme!


Spôsob uplatnenia reklamácie

Ak ide o iné vady neodstrániteľné a ak spotrebiteľ nepožaduje výmenu veci, má spotrebiteľ právo na primeranú zľavu z ceny veci alebo môže od zmluvy odstúpiť. Vada, ktorá vznikla neodbornou montážou alebo iným neodborným uvedením veci do prevádzky, bude považovaná za vadu veci, pokiaľ táto montáž alebo uvedenie do prevádzky boli dojednané v kúpnej zmluve a boli vykonané predávajúcim alebo inou osobou na zodpovednosť predávajúceho. To platí aj v prípade, keď montáž alebo iné uvedenie veci do prevádzky vykonal spotrebiteľ a vada vznikla na základe nesprávnych pokynov uvedených v návode na montáž alebo na uvedenie veci do prevádzky.

Dôležité: reklamovaný tovar v záručnej lehote musí byť k reklamácii dodaný kompletný a nesmie byť mechanicky poškodený. Bližšie informácie o stave vašej reklamácie získate na našom reklamačnom oddelení: +420 725 551 863, reklamace@wellmall.cz.

Vo Svitávke, 2. 1. 2023

Tento web používa na poskytovanie služieb súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte.     OK   Ďalšie informácie