0
Kategórie

Spracovanie osobných údajov

Zásady ochrany osobných údajov a informácie o spracovaní osobných údajov


(Ďalej len "Zásady")

1. Nariadenie (EÚ) 2016/679 (GDPR) predstavuje právny rámec ochrany osobných údajov platný na celom území EÚ, ktorý háji práva jej občanov pred neoprávnenému zaobchádzaniu s ich dátami a osobnými údajmi. GDPR preberá všetky doterajšie zásady ochrany a spracovanie údajov, na ktorých únijné systém ochrany osobných údajov stojí a potvrdzuje, že ochrana cestuje cez hranice súčasne s osobnými údajmi.
2. V súlade s tým ďalej Všeobecné nariadenie rozvíja a posilňuje práva ľudí dotknutých spracovaním, a to v oboch zložkách: mať (získavať) informácie o tom, ktoré ich údaje sú spracovávané a prečo, a domáhať sa dodržiavania pravidiel, vrátane nápravy stavu. GDPR kladie systematicky dôraz na presadzovanie práv ľudí a povinností správcov (zodpovedných za spracovanie).

1. Úvodné ustanovenia

Pre potreby týchto Zásad sa rozumie:

1.1 Prevádzkovateľ

    Obchodná firma alebo názov               WellMall s.r.o.
    Sídlo či miesto podnikania                  Tovární 576, 679 32  Svitávka
    Identifikačné číslo                              28799968
    Webová aplikácia                               wellmall.sk

    Tieto Zásady nadobúdajú účinnosť dňom 1.5.2018
    Prevádzkovateľ prevádzkuje vyššie uvedenú Webovú aplikáciu. V rámci Webové aplikácie sú Prevádzkovateľom spracovávané Osobné údaje uvedené v bode 3.2 na účel / účely uvedené nižšie v bode 3.3.

1.2 Platnosť uvedených Údajov a aktivít

V Zásadách sú označené platné a neplatné vyjadrenie. Vyjadrenia sú štruktúrovaná do nečíslovaných zoznamov.

1.3 Správca

    Správca je osoba, ktorá dáta spravuje, maže, zabudne, upravuje, prenesie, zaisťuje mazanie dát zo všetkých záloh

               Meno: Lukáš Štursa, Emailová adresa: wellmall@wellmall.cz

    Prevádzkovateľ ako správcu Osobných údajov týmto informuje o spôsobe a rozsahu spracovania Osobných údajov, vrátane rozsahu práv Subjektu (ako je tento definovaný nižšie) súvisiacich so spracovaním jeho Osobných údajov.

 

2. Súvisiace dokumenty

Uvedenie súvisiacich dokumentov.

☒ Tieto Zásady dopĺňajú Obchodné podmienky, ktoré sú dostupné v sekcii Obchodné podmienky.


3. Ochrana osobných údajov a informácie o spracovaní

3.1 Subjekt
Subjektom je fyzická osoba, ktorej sa osobné údaje týkajú (ďalej len "Subjekt"). Subjekt nie je právnická osoba. Údaje vzťahujúce sa k právnickej osobe tak nie sú osobnými údajmi.

3.2 Osobnými údajmi sa rozumie

Pre potreby týchto Zásad sa Osobnými údajmi rozumie:

☒ Email

☒ Meno a priezvisko

☒ Telefón

☒ Informácie o nákupe (tovar, cena, množstvo, obsah košíka)

☒ Po prihlásení do systému evidujeme informácie o návšteve Subjektu určité stránky a prohlídnutí obsahu Webové aplikácie

☒ IP adresa počítača či počítačovej siete


3.2.1 Citlivé údaje

V špecifických a nižšie uvedených príkladoch môžeme zhromažďovať tieto citlivé údaje:

 •      žiadne

3.3 Účel spracovania osobných údajov

Osobné údaje subjektov sú používané na tieto účely (službám):

Obchodná činností komunikácia o objednávke, spracovanie objednávky a zmluvy v zmysle uvedenom v Obchodných podmienkach po dobu: spracovania obchodnej činnosti (objednávky). Ak Subjekt neposkytne svoje Osobné údaje, nie je možné uzavrieť zmluvu s Prevádzkovateľom a / alebo mu poskytnúť služby z nej vyplývajúce. Osobné údaje sú v tejto súvislosti nevyhnutné pre poskytnutie konkrétnej služby či produktu Prevádzkovateľa. Za účelom plnenia zákonnej povinnosti archivácie účtovných dokladov na základe zákona č. 563/1991 Zb. O účtovníctve v znení neskorších predpisov budú Osobné údaje (okrem e-mailovej adresy a telefónneho čísla) ďalej spracovávané a uchovávať po dobu 5 rokov od roku nasledujúcom po roku, v ktorom došlo k uzatvoreniu zmluvy medzi Prevádzkovateľom a Subjektom.

Obchodné oznámenia, Newsletter - poslanie ponuky na tovar alebo službu, a správ, ktoré vedú k predaju do doby odchodu subjektu z odberu obchodných oznámení.

Remarketing - zaradenie do remarketingového publika, spracovateľom Cookies je tretia strana, zvyčajne Google, Sklik, Facebook. Remarketing slúži na zobrazenie reklamného oznámenia návštevníkom webu po dobu: 30 dní.

Skvalitnenie našich služieb a obsahu Webové aplikácie (napr. Pre návrh úpravy Webové aplikácie) po dobu: 2 rokov

☒ Súťaže a marketingové akcie a ponuky - požadujeme adresu pre dodanie prípadné fyzické výhry, telefón (pre dopravcu či oznámení a e-mail (oznámenie o výhre a ďalších výhrach) po dobu konania akcií a 30 dní po ukonční.

 

3.4 Spracovatelia

Kto sú spracovatelia, ktoré používajú správcovi na spracovanie osobných údajov a firmy tretích strán:

Interná evidencia údajov v nástrojoch: webová aplikácia Spracovateľa K vyššie uvedeným účelom.

Google LLC ( "spoločnosť Google") so sídlom na adrese 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Spojené štáty americké k údajom: Cookie na účely remarketingu, ktorý umožňuje znovu osloviť Subjekt, ktorí už v minulosti navštívili Webovú. Reklamy sa im môžu zobrazovať, keď prechádza iné weby v Obsahovej sieti Google. Remarketing. Prevádzkovateľ využíva služby G Suite a Google Cloud Platform, ktorých prevádzka je v súlade s európskymi normami ochrany osobných údajov.

Facebook Inc., Menlo Park, Kalifornia, USA k akým údajom: Ukladá Cookies prispôsobovať a merať reklamy a vytvárať bezpečnejšie prostredie. Viac informácií: https://www.facebook.com/policies/cookies/

Heureka Shopping s.r.o., k akým údajom: Informácie o zakúpenom tovare, Email a účely: zaslanie emailu so žiadosťou o hodnotení nákupe.


3.5 Akceptácia / súhlas so spracovaním osobných údajov

Akceptácia / súhlas so spracovaním osobných údajov vyjadrujú Subjekty týmito spôsobmi:

☒ Aktívnym odsúhlasením (zakliknutím): v objednávkovom procese zatrhnutím "Súhlasím s Obchodnými podmienkami a Spracovaním osobných údajov".

☒ Súhlas sa vyjadruje samotným zadaním osobných údajov a ich odoslaním (tj. Kliknutím na príslušné tlačidlo). Na stránke je informácia o spracovaní osobných údajov. Súhlas vyplýva z kontextu a procesu. Subjekt berie na vedomie, že odoslaním vyplneného registračného formulára započne spracovávanie Osobných údajov Prevádzkovateľom.

☒ Prihlásením svojimi registračnými údajmi.

☒ Registrovaný zákazník nemá objednávkovom procese súhlas s "Súhlasím s Obchodnými podmienkami a Spracovaním osobných údajov" za účelom zasielania Newsletteru. V tomto prípade sa riadime nastavením v jeho účtu.

Ak Subjekt neposkytne svoje Osobné údaje, nie je možné Prevádzkovateľom poskytnúť služby uvedené v kapitole 3.3. Osobné údaje sú v tejto súvislosti nevyhnutné pre poskytnutie konkrétnej služby či produktu Prevádzkovateľa.

 

3.6 Neosobné údaje

Pre prehľadnosť uvádzame neosobné údaje, ktoré evidujeme, tj. Nie je potreba súhlas Subjektu.

    ☒ Cookies nutné pre beh Webové aplikácie
    ☒ Anonymné návštevy stránok (napr. URL, prehliadač, geolokácie, operačný systém návštevníka)


3.7 Práva a povinnosti
 

 1.     Prevádzkovateľ vynaloží maximálne úsilie, aby nedošlo k neoprávnenému spracovávanie.
 2.     Subjekt musí Prevádzkovateľovi poskytnúť len pravdivé a presné Osobné údaje.
 3.     Subjekt má právo svoj súhlas (v prípadoch, kde spracovanie Osobných údajov prebieha na základe súhlasu) so spracovaním poskytnutých Osobných údajov kedykoľvek odvolať na emailovej adrese Správca. Odvolanie súhlasu so spracovaním Osobných údajov však nie je možné v rozsahu a na účely plnenia zákonnej povinnosti Prevádzkovateľom. Odvolaním súhlasu nie je dotknutá zákonnosť spracovania založená na súhlase udelenom pred jeho odvolaním. Odvolanie súhlasu tiež nemá vplyv na spracovanie Osobných údajov, ktoré správca spracováva na základe iného právneho základu, ako je súhlas (tj. Hlavne ak je spracovanie nevyhnutné pre výkon zmluvy, právnej povinnosti či z iných dôvodov uvedených v platných právnych predpisoch).


Subjekt má ďalej právo:
 

 1.     prístup k Osobným údajom;

 2.     na opravu poskytnutých Osobných údajov;

 3.     na vymazanie poskytnutých Osobných údajov;

 4.     na obmedzenie spracovanie Osobných údajov;

 5.     podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov.


V prípade, že by sa Subjekt domnieval, že Prevádzkovateľ vykonáva spracovanie jeho Osobných údajov, ktoré je v rozpore s ochranou jeho súkromného a osobného života alebo v rozpore s príslušnými právnymi predpismi, najmä ak sú Osobné údaje nepresné s ohľadom na účel ich spracovania, môže:

 1.    požiadať Prevádzkovateľa o vysvetlenie, a to e-mailom na emailovú adresu Správca

 2.     namietať proti spracovaniu a požadovať e-mailom zaslaným na emailovú adresu Správca, aby Prevádzkovateľ zabezpečil odstránenie takto vzniknutého stavu (napr. blokovaním, vykonaním opravy, doplnením alebo likvidáciou osobných údajov). Prevádzkovateľ o námietke bezodkladne rozhodne a informuje Subjekt. Ak nevyhovie Prevádzkovateľ námietke, má Subjekt právo obrátiť sa priamo na Úrad na ochranu osobných údajov. Týmto ustanovením nie je dotknuté oprávnenie Subjektu obrátiť sa so svojím podnetom na Úrad na ochranu osobných údajov priamo.

 3.     Ak požiada Subjekt o informáciu o rozsahu či spôsobe spracovania svojich Osobných údajov, je mu Prevádzkovateľ povinný túto informáciu odovzdať bezodkladne, najneskôr však do jedného mesiaca od doručenia žiadosti Prevádzkovateľom na adrese Správca

 4.     Ak Subjekt uplatní právo na prístup k Osobným údajom v elektronickej forme, Prevádzkovateľ mu požadované informácie poskytne aj v elektronickej podobe, ibaže Subjekt požiada o iný spôsob poskytovania informácií.

 5.     Prevádzkovateľ je oprávnený v prípade opakovanej a neopodstatnené žiadosti o poskytnutie fyzické kópie spracúvaných Osobných údajov účtovať primeraný poplatok za administratívne náklady s tým spojené.


4. Záverečné ustanovenia
 

 1.     Všetky právne vzťahy vznikajúce pri spracúvaní Osobných údajov sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky, a to bez ohľadu na to, odkiaľ bol prístup k nim realizovaný. K riešeniu prípadných sporov vzniknutých v súvislosti s ochranou súkromia medzi Subjektom a Prevádzkovateľom sú príslušné slovenské súdy.

 2.     Vo vzťahu k tejto Webové aplikácii môžu byť Osobné údaje prenášané cez medzinárodné hranice k miestam, kde sa nachádzajú servery podporujúce Webové stránky.

 3.     Subjekty, ktorí prostredníctvom registračného formulára poskytnú svoje Osobné údaje za účelom uzavretia zmluvy s Prevádzkovateľom či poskytnú súhlas so spracovaním Osobných údajov tak robia dobrovoľne, svojim menom a Prevádzkovateľ ich činnosť nijako neriadi.

 4.     Znenie Zásad môže Prevádzkovateľ zmeniť či doplňovať. O každej takejto zmene Prevádzkovateľ informuje Subjekty e-mailom najmenej 30 dní pred nadobudnutím účinnosti zmien.

 5.     Tieto Zásady nadobúdajú účinnosť dňom uvedenom v kapitole 1.

Tento web používa na poskytovanie služieb súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte.     OK   Ďalšie informácie